چگونگی و میزان مصرف کود 3 بیست،پتاس بالا،آهن،کود لوبیا

 

 

 

 

 (20+20+20)NPK 

 

محلول پاشی برگی

(در صورت نیاز تکرار10- 15 روز )

مصرف خاکی /آبیاری

(درصورت نیازتکرار10- 15 روز)

دستور العمل مصرف

باغی و گلخانه ای

زراعی

باغی و گلخانه ای

زراعی

2-3 کیلوگرم در 1000لیتر آب

1-3 کیلوگرم در هر هکتار

10-20 کیلوگرم در هر هکتار

5-10 کیلوگرم درهرهکتار

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 (12+12+36) NPK 

محلول پاشی برگی

(در صورت نیاز تکرار10- 15 روز )

مصرف خاکی /آبیاری

(درصورت نیازتکرار10- 15 روز)

دستور العمل مصرف

باغی و گلخانه ای

زراعی

باغی و گلخانه ای

زراعی

2-3 کیلوگرم در 1000لیتر آب

1-3 کیلوگرم در هر هکتار

10-20 کیلوگرم در هر هکتار

5-10 کیلوگرم درهرهکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

کود آهن (Fe6%)

 

مصرف خاکی/ کود آبیاری

دستور العمل مصرف

باغی

سبزی و صیفی

زراعی

درختان با باردهی کامل

درختان با باردهی کم تا متوسط

3-5 کیلوگرم در هر 

هکتار

100-50 گرم برای هر درخت

30-50 گرم برای هر درخت

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کود اختصاصی لوبیا

محلول پاشی برگی

(در صورت نیاز تکرار10- 15 روز )

مصرف خاکی /آبیاری

(درصورت نیازتکرار10- 15 روز)

 

دستور العمل مصرف

زراعی

زراعی

1-3 کیلوگرم در هر هکتار

5-10 کیلوگرم در هر هکتار