شركت تعاوني توسعه روستايي دهياران

توليد شده با فرمولاسيون و مديريت كيفيت اخذ شده  ازLIMITEDQAL.UKبريتانيا

مجهز بهآزمايشگاه پيشرفته كنترل كيفيت وR&Dزير نظرمدير فني داراي گواهينامه آموزشي از سازمان ملي استاندارد

 

ليست بهاي مصرف كننده(درب كارخانه)

جهت عمده فروشي به همكار تخفيف مناسب در نظر گرفته ميشود.

 

 

  ردیف

نوع کالا

ترکیبات

بسته بندی

قیمت واحد

(تومان)

 

1

FERRI MORE6

 کود  آهن

Fe 6%

میکروگرانول قرمز تيره  100%محلول

جعبه1کیلو گرمی

فويل 10كيلوگرمي

28000

26000

ويژه آبياري

 ومصرف خاكي

2

NUTRI MORE SP  

مجموعه عناصر ریز مغذي

Fe(5%)-Zn(3%)-Mn(2.5%)-1%Mg– 0.5%Cu+B+Mo+Co+N

&Amino Acid&hydroxy carboxylic acid

پودرجعبه 1 كيلوگرمي

25000

100 ٪ محلول فرمولاسون عمومي برتر

3

NUTRI MORE GARDEN

مجموعه عناصر ریز مغذياختصاصي باغات

آهن-روي- منگنز-منيزيم-مس-بور

موليبدن -كبالت -گوگرد-ازت- پتاسيم

كربوكسيليك اسيد-آمينو اسيد

بسته بندي(فويل)

1-10كيلوگرمي

18000

اختصاصي باغات ميوه سيب-مركبات-انگور-پسته

ويژه آبياري يامحلولپاشي

4

NUTRI MORE

grape

مجموعه عناصر ریز مغذياختصاصيانگور

آهن-روي- منگنز-منيزيم-مس-بور

موليبدن -كبالت -گوگرد-ازت- پتاسيم

كربوكسيليك اسيد-آمينو اسيد

بسته بندي(فويل)

1-10كيلوگرمي

18000

اختصاصي  غلات گندم -جو ذرت- برنج

4

NUTRI MORE WHEAT&BARLEY

مجموعه عناصر ریز مغذياختصاصي غلات

آهن-روي- منگنز-منيزيم-مس-بور

موليبدن -كبالت -گوگرد-ازت- پتاسيم

كربوكسيليك اسيد-آمينو اسيد

بسته بندي(فويل)

1-10كيلوگرمي

18000

اختصاصي  غلات گندم -جو ذرت- برنج

5

NUTRI MORE BEET

مجموعه عناصر ریز مغذياختصاصي

چغندر قند

آهن-روي- منگنز-منيزيم-مس-بور

موليبدن -كبالت -گوگرد-ازت- پتاسيم

كربوكسيليك اسيد-آمينو اسيد

بسته بندي(فويل)

1-10كيلوگرمي

18000

6 كيلوگرم در هكتار  طي 2  نوبت

6

NUTRI MORE

 BEANS

مجموعه عناصر ریز مغذياختصاصي

حبوبات (لوبيا-باقلا-سويا-نخود-عدس)

آهن-روي- منگنز-منيزيم-مس-بور

موليبدن -كبالت -گوگرد-ازت- پتاسيم

كربوكسيليك اسيد-آمينو اسيد

بسته بندي(فويل)

1-10كيلوگرمي

18000

فرمولاسيون اختصاصي

3 كيلوگرم در هكتار

 

7

 

NUTRI MORE VEGETABLES

مجموعه عناصر ریز مغذياختصاصيسبزي وصيفي

آهن-روي- منگنز-منيزيم-مس-بور

موليبدن -كبالت -گوگرد-ازت- پتاسيم

كربوكسيليك اسيد-آمينو اسيد

بسته بندي(فويل)

1-10كيلوگرمي

18000

فرمولاسيون اختصاصي

3 كيلوگرم در هكتار

8

 

NUTRI MORE TOMATO

مجموعه عناصر ریز مغذياختصاصي

گوجه فرنگي

آهن-روي- منگنز-منيزيم-مس-بور

موليبدن -كبالت -گوگرد-ازت- پتاسيم

كربوكسيليك اسيد-آمينو اسيد

بسته بندي(فويل)

1-10كيلوگرمي

18000

فرمولاسيون اختصاصي

3 كيلوگرم در هكتار

9

 

NUTRI MORE

GREEN HOUSEگلخانه

مجموعه عناصر ریز مغذياختصاصي

آهن-روي- منگنز-منيزيم-مس-بور

موليبدن -كبالت -گوگرد-ازت- پتاسيم

كربوكسيليك اسيد-آمينو اسيد

بسته بندي(فويل)

1-10كيلوگرمي

18000

فرمولاسيون اختصاصي

3 كيلوگرم در هكتار

10

NUTRI MORE-L  

کود مایعحاوي يازده عنصر

Fe2%-Zn1%-Mn1%-Mg0.5%- Cu0.2%

+ N2.5%&K2%&Mo&Co&B&S&Amino Acid

1 لیتری

12000

بهترين و متعادلترين فرمول

11

SPECIAL MORE-L

کود مایع کامل

NPK(10-4-7)+ Micro element

&Amino Acid

1 لیتری

12000

براي همه گياهانو دوره هاي رشد

12

کود کامل پودري  green crop

Npk 20-20-20+TE

10 کیلو گرمی (فويل)

8500

High Quality

13

کود کامل پودري green crop

Npk 20-20-20+TE

1 کیلو گرمی (جعبه)

9500

High Quality

14

کود کامل پودريpink crop

Npk 20-20-20+TE

10 کیلو گرمی (فويل)

6500

Good Quality

15

کود کامل پودری High  K       

Npk12-12-36+TE

10 کیلو گرمی (فويل)

8500

زراعت باغي-آبياري

16

NUTRI MORE WHEAT&BARLEY

کودهای كامل  اختصاصیغلات

(گندم و جو ذرت-برنج)

NPK+ chelated Micro elementآهنFe-روي ZnمنگنزMn-منيزيم Mgمس Cu و بورB 

&Amino Acid

مايع 1 ليتري

12000

100 ٪ محلول

جذب حداكثر

فرموله شده بر اساس نياز

10 کیلو گرمی (فويل)

8500

17

NUTRI MORE BEANS

کودهای كامل  اختصاصیحبوبات

(لوبيا نخود عمومي حبوبات)

NPK+ chelated Micro elementآهنFe-روي ZnمنگنزMn-منيزيم Mgمس Cu وBبور&Amino Acid

يك وپنج ليتري

12000

100 ٪ محلول

جذب حداكثر

فرموله شده بر اساس نياز

10 کیلو گرمی (فويل)

8500

18

NUTRI MORE VEGETABLES

كودهاي كامل اختصاصي سبزي و صيفي

NPK+ chelated Micro elementآهنFe-روي ZnمنگنزMn-منيزيم Mgمس Cu و بورB  &Amino Acid

يك وپنج ليتري

12000

100 ٪ محلول

جذب حداكثر

فرموله شده بر اساس نياز

10 کیلو گرمی (فويل)

8500

19

NUTRI MORE GARDEN

کودهای كامل  اختصاصیدرختان میوه و مرکبات-انگور

NPK+ chelated Micro element

آهنFe-روي ZnمنگنزMn-منيزيم Mgمس Cu و بورB  &Amino Acid

يك وپنج ليتري

12000

100 ٪ محلول

جذب حداكثر

فرموله شده بر اساس نياز

10 کیلو گرمی (فويل)

8500

20

NUTRI MORE

ALFA ALFA

کودهای كامل  اختصاصیکشتهای علوفه اي (يونجه)

NPK+ chelated Micro elementآهنFe-روي ZnمنگنزMn-منيزيم Mgمس Cu و بورB  &Amino Acid

يك وپنج ليتري

12000

100 ٪ محلول

جذب حداكثر

فرموله شده بر اساس نياز

10 کیلو گرمی (فويل)

8500

21

NUTRI MORE

BEAT

کودهای كامل  اختصاصیچغندر قند

NPK+ chelated Micro element

آهنFe-روي ZnمنگنزMn-منيزيم Mgمس Cu و بورB  &Amino Acid

يك وپنج ليتري

12000

100 ٪ محلول

جذب حداكثر

فرموله شده بر اساس نياز

 

10 کیلو گرمی (فويل)

8500

 

 

 

موارد ذيل نيزبا كيفيت عالي موجود است :        استعلام بها تلفني

 

سولفات آهن- سولفات روي- سولفات مس- سولفات منيزيم- سولفات منگنز- اسيد بوريك

هيوميك اسيد   نيترات كلسيم نيترات پتاسيم

سولفات پتاسيم -سولفات آمونيم(اروميه) نيترات پتاسيم منو آمونيم فسفات -