چالکود چیست؟

یک روش کوددهی است که در اواخر زمستان یا اوایل بهار برای انواع درختان میوه  انجام میشود.که این روش کوددهی دارای مزایای زیر می باشد:

۱. جلوگیری از خشکیدگی سر شاخه های درختان میوه
۲. توسعه ریشه درختان میوه در خاک های آهکی 
۳. افزایش سطح برگ(Leaf Area) در درختان میوه
۴. افزایش عملکرد وبهبود کیفیت میوه ها

۵. افزایش نفوذپذیری آب به داخل خاک توسط حفره های مملو از مواد آلی.

روش صحیح چالکود:

۱.انتخاب محل مناسب برای احداث چاله ها به فاصله ۱/۲۰ الی ۱/۵ متر از تنه اصلی درخت در محل سایه انداز می باشد.

 

۲. تعداد چاله ها حداقل ۲ تا ۴ عدد در اطراف تنه درخت می باشد.

۳.ابعاد چاله ها به اندازه *۵۰*۵۰*۵۰یادر ۴۰*۴۰*۴۰ سانتی متر می باشد.

۴. خاک درون چاله تماماً بیرون ریخته شود.

۵.قسمت پایین چاله را با کود دامی پر می کنند

۶. کودهای شیمیایی توصیه شده با ۵ کیلوگرم کود دامی پوسیده مخلوط ودر ته چاله ریخته گردد.

۷.بقیه چاله ها با کود دامی پوسیده پر شود

۸.چاله ها در مسیر آبیاری احداث گردد.

۹.بلافاصله پس از کوددهی چاله ها آبیاری شود

۱۰-اگر خاک شنی باشد سایه انداز درخت را به دو قسمت تقسیم کرده، چالکود را در ۱/۲ انتهایی احداث می کنیم ولی در خاکه رسی باشند، سایه انداز درخت را به ۳ قسمت تقسیم وچاله را در ۱/۳انتهایی ایجاد می کنیم.

نوع و میزان کود مصرفی در روش چالکود برای درختان ده ساله به بالا:

۱-   مقدار ۴ کیلو( ۱ کیلو گوگرد، ۲کیلوگرم کود کامل ماکرو، و یک کیلوگرم میکرو کامل)

۲-  ۲ کیلوگرم کود گوگرد پودری ۱ کیلو سولفات پتاسیم ۱ کیلو کود سولفات آهن ۵/. کیلوگرم سولفات روی ۱ کیلوگرم کود میکروکامل ۱ نیترات آمونیوم

۳-   یک کیلوگرم ماکروکامل + سه کیلوگرم بیوفسفات طلایی + یک کیلوگرم میکرو کامل + ۵ کیلو گرم کود دامی پوسیده.

۴-  یک کیلوگرم اوره + سه کیلوگرم بیوفسفات طلایی + ۵ کیلوگرم کود دامی پوسیده.