برای اولین بار در ایران
کود گوگرد مایع ژله ای
تولید شده با فناوری HCLS
(High Concentrate Liquid Sulfur)